قانون پارتو یا Pareto principle
قانون پارتو

قانون پارتو یا Pareto Principle قانون پارتو (Pareto principle) یا قانون 80/20، یکی از قوانین مهم مدیریت و اقتصاد است که بر اساس آن، 80 درصد از نتایج یک فرایند، ...